namaz
namaz sitesi menü

Kuran'daki Sureler ve Surelerin Sırası

Kuran-ı Kerim Yüce Allah tarafından gönderilen son kutsal kitaptır. Tüm insanlığa gönderilen Kur'an son Peygamber Hz. Muhammed'e (sav) Cebrail (as) aracılığı ile vahiy yoluyla indirilmiştir. Kuran-ı Kerim'de toplam 114 sure bulunur. En uzun sure 286 ayet ile Bakara Suresi, en kısa sureleri ise 3'er ayet ile Asr Suresi, Kevser Suresi ve Nasr Suresidir. Kuran'daki surelerin sırası ve isimleri aşağıdaki gibidir.

REKLAM

 1. Fatiha Suresi
 2. Bakara Suresi
 3. Âl-i İmran Suresi
 4. Nisâ Suresi
 5. Mâide Suresi
 6. En'âm Suresi
 7. A'râf Suresi
 8. Enfâl Suresi
 9. Tevbe Suresi
 10. Yunus Suresi
 11. Hûd Suresi
 12. Yusuf Suresi
 13. Ra'd Suresi
 14. İbrahim Suresi
 15. Hicr Suresi
 16. Nahl Suresi
 17. İsrâ Suresi
 18. Kehf Suresi
 19. Meryem Suresi
 20. Tâ-Hâ Suresi
 21. Enbiyâ Suresi
 22. Hac Suresi
 23. Mü'minûn Suresi
 24. Nûr Suresi
 25. Furkan Suresi
 26. Şuarâ Suresi
 27. Neml Suresi
 28. Kasas Suresi
 29. Ankebût Suresi
 30. Rûm Suresi
 31. Lokman Suresi
 32. Secde Suresi
 33. Ahzâb Suresi
 34. Sebe' Suresi
 35. Fâtır Suresi
 36. Yâsin Suresi
 37. Sâffât Suresi
 38. Sâd Suresi
 39. Zümer Suresi
 40. Mü'min Suresi
 41. Fussilet Suresi
 42. Şûrâ Suresi
 43. Zuhruf Suresi
 44. Duhân Suresi
 45. Câsiye Suresi
 46. Ahkaf Suresi
 47. Muhammed Suresi
 48. Fetih Suresi
 49. Hucurât Suresi
 50. Kaf Suresi
 51. Zâriyât Suresi
 52. Tûr Suresi
 53. Necm Suresi
 54. Kamer Suresi
 55. Rahmân Suresi
 56. Vâkıa Suresi
 57. Hadid Suresi
 58. Mücâdele Suresi
 59. Haşr Suresi
 60. Mümtehine Suresi
 61. Saf Suresi
 62. Cum'a Suresi
 63. Münâfikûn Suresi
 64. Teğabün Suresi
 65. Talâk Suresi
 66. Tahrim Suresi
 67. Mülk Suresi
 68. Kalem Suresi
 69. Hâkka Suresi
 70. Meâric Suresi
 71. Nuh Suresi
 72. Cin Suresi
 73. Müzzemmil Suresi
 74. Müddessir Suresi
 75. Kıyamet Suresi
 76. İnsan Suresi
 77. Mürselât Suresi
 78. Nebe' Suresi
 79. Nâziât Suresi
 80. Abese Suresi
 81. Tekvir Suresi
 82. İnfitâr Suresi
 83. Mutaffifin Suresi
 84. İnşikak Suresi
 85. Bürûc Suresi
 86. Târık Suresi
 87. A'lâ Suresi
 88. Gâşiye Suresi
 89. Fecr Suresi
 90. Beled Suresi
 91. Şems Suresi
 92. Leyl Suresi
 93. Duhâ Suresi
 94. İnşirâh Suresi
 95. Tin Suresi
 96. Alak Suresi
 97. Kadir Suresi
 98. Beyyine Suresi
 99. Zilzâl Suresi
 100. Adiyât Suresi
 101. Kâria Suresi
 102. Tekasür Suresi
 103. Asr Suresi
 104. Hümeze Suresi
 105. Fil Suresi
 106. Kureyş Suresi
 107. Mâûn Suresi
 108. Kevser Suresi
 109. Kâfirûn Suresi
 110. Nasr Suresi
 111. Tebbet Suresi
 112. İhlas Suresi
 113. Felâk Suresi
 114. Nâs Sures

Kuran'daki surelerin sayısı ve sırası net belli olsada ayetlerin sayısında İslam alimleri farklı rakamlar söylemiştir. Fakat bu farklılık alimlerin ayetlerin saymasından kaynaklanır. Bazı alimler bir ayeti iki veya daha fazla ayet olarak saymışlardır. Ayrıca Şafii mezhebindeki alimleri besmele-i şerifi, başında zikredilen sure ile bir bütün olarak sayarken, Hanefi mezhebi alimleri besmele-i şerifi ayrı bir ayet olarak saymışlardır.

Örneğin İbn-i Abbas 6.616 ayet, Mısır Alimleri 6.226, Şeyhulislam İbn-i Kemal ve Bediüzzaman Said Nursi de Kuran'da 6.666 ayet olduğunu söylemektedirler. Bu gibi nedelerden ayet sayılarında farklıklar olabilir ama Kuran'ın tamamında veya ayetlerin kendilerinde herhangi bir ihtilaf söz konusu değildir.

Kuran-ı Kerim'in başlangıç yani açılış suresi Fatiha suresidir. Son sureside Nas suresidir.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir