namaz
namaz sitesi menü

Naziât Suresi

Naziat suresi Kuran-ı Kerim'de 79. sırada yer alır ve 46 ayetten oluşur. Naziat Suresi'nin türkçe okunuşunu, anlamını ve sesli olarak dinleyişini sayfamızdan bulabilirsiniz.

Surede kıyamet halleri, ölümden sonraki hesap, ceza ve mükafat konuları, Allah’ın birliği ve peygamberlik konularından bahsetmiştir. Naziar suresinde ayrıca Hz. Musa ve Firavun kıssasından da bahsedilmiştir.

REKLAM

Naziat Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Ve-nnâzi’âti garkâ
2- Ve-nnâşitâti neştâ
3- Ve-ssâbihâti sebhâ
4- Fe-ssâbikâti sebkâ
5- Felmudebbirâti emrâ
6- Yevme tercufu-rrâcife
7- Tetbe’uhâ-rrâdife
8- Kulûbun yevme-izin vâcife
9- Ebsâruhâ hâşi’a
10- Yekûlûne e-innâ lemerdûdûne fî-lhâfira
11- E-izâ kunnâ ‘izâmen nahira
12- Kâlû tilke izen kerratun hâsira
13- Fe-innemâ hiye zecratun vâhide
14- Fe-izâ hum bi-ssâhira
15- Hel etâke hadîśu mûsâ
16- İz nâdâhu rabbuhu bilvâdi-lmukaddesi tuvâ
17- İzheb ilâ fir’avne innehu tagâ
18- Fekul hel leke ilâ en tezekkâ
19- Ve ehdiyeke ilâ rabbike fetahşâ
20- Fe-erâhu-l-âyete-lkubrâ
21- Fekezzebe ve ’asâ
22- Śumme edbera yes’â
23- Fehaşera fenâdâ
24- Fekâle enâ rabbukumu-l-a’lâ
25- Fe-ehazehu(A)llâhu nekâle-l-âhirati vel-ûlâ
26- İnne fî zâlike le’ibraten limen yahşâ
27- E-entum eşeddu halkan emi-ssemâ benâhâ
28- Rafe’a semkehâ fesevvâhâ
29- Ve agtaşe leylehâ ve ahrace duhâhâ
30- Vel-arda ba’de zâlike dehâhâ
31- Ahrace minhâ mâehâ vemer’âhâ
32- Velcibâle ersâhâ
33- Metâ’an lekum veli-en’âmikum
34- Fe-izâ câeti-ttâmmetu-lkubrâ
35- Yevme yetezekkeru-l-insânu mâ se’â
36- Ve burrizeti-lcahîmu limen yerâ
37- Fe-emmâ men tagâ
38- Ve âśera-lhayâte-ddunyâ
39- Fe-inne-lcahîme hiye-lme’vâ
40- Ve-emmâ men hâfe mekâme rabbihi ve nehâ-nnefse ‘ani-lhevâ
41- Fe-inne-lcennete hiye-lme’vâ
42- Yes-elûneke ‘ani-ssâ’ati eyyâne mursâhâ
43- Fîme ente min zikrâhâ
44- İlâ rabbike muntehâhâ
45- İnnemâ ente munziru men yahşâhâ
46- Ke-ennehum yevme yeravnehâ lem yelbeśû illâ ‘aşiyyeten ev duhâhâ

Sesli Dinle


Naziat Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Andolsun (kâfirlerin ruhlarını) şiddetle çekip çıkaranlara,
2- Andolsun (mü'minlerin ruhlarını) kolaylıkla alanlara,
3- Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere, 
4- Derken, öne geçenlere,
5- Nihayet işi çekip çevirenlere (ki, mutlaka tekrar diriltileceksiniz).
6, 7- Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı, peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir.
8- O gün birtakım kalpler (tedirginlik içinde) şiddetle çarpacaktır.
9- Onların gözleri (korku ile) inecektir.
10- Şöyle derler: "Biz gerçekten gerisingeriye eski halimize mi döndürüleceğiz?"
11- "Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı?"
12- "Öyle ise bu hüsran dolu bir dönüştür" dediler.
13- Halbuki o, bir haykırıştan (sûr'un üfürülmesinden) ibarettir.
14- Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler. 
15- (Ey Muhammed!) Mûsâ'nın haberi sana geldi mi?
16- Hani, Rabbi ona mukaddes Tuvâ vadisinde şöyle seslenmişti:
17- "Haydi Firavun'a git! Çünkü o azmıştır."
18- "Ona de ki: İster misin (küfür ve isyanından) temizlenesin?
19- Seni Rabbine ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkasın!"
20- Derken Mûsâ O'na en büyük mucizeyi gösterdi.
21- Fakat o, Mûsâ'yı yalanladı ve isyan etti. 
22- Sonra sırt dönüp koşarak gitti. 
23- Hemen (adamlarını) topladı ve onlara seslendi:
24- "Ben, sizin en yüce Rabbinizim!" dedi.
25- Allah onu, ibret verici şekilde dünya ve âhiret cezasıyla cezalandırdı.
26- Şüphesiz bunda Allah'tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır.
27- (Ey inkarcılar!) Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur.
28- Onu yükseltmiş ve ona düzen ve âhenk vermiştir. 
29- O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı.
30- Ardından yeri düzenleyip döşedi.
31- Ondan suyunu ve merasını çıkardı.
32- Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi.
33- Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı.
34, 35 - En büyük felaket (kıyamet) geldiği zaman, o gün insan yaptıklarını hatırlar.
36- Cehennem, görenler için apaçık bir şekilde gösterilir.
37, 38, 39- Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz, cehennem onun sığınağıdır.
40, 41- Kim de, Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz, cennet onun sığınağıdır. 
42- Sana, kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar.
43- Onu bilip söylemek nerede, sen nerede?
44- Onun nihai bilgisi yalnız Rabbine âittir. 
45- Sen, ancak ondan korkanları uyarıcısın.
46- Kıyameti gördükleri gün onlar, sanki dünyada ancak bir akşam, yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler.

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir