namaz
namaz sitesi menü

Kıyamet ve Kıyamet Alametleri

Kıyamet demek, er veya geç evrenin düzeninin bozulması, yer ve göklerin düzeninin bozularak yok olması, yok olan ve ölen şeylerin yeniden yaratılıp ayağa kalkması ve mahşere doğru yönelmesi demektir. Kelime anlamı olarakta, “kalkmak, dikilmek” demektir. Kıyamet kelimesi Kur’an-ı Kerim'de saat, vâkıa, et-tâmmetü’l-kübrâ, gaşiye gibi isimlerle de geçmektedir.

"Fakat insan önünü (geleceğini, kıyameti) yalanlamak ister. "O kıyamet günü ne zaman?" diye sorar." (Kıyamet suresi, 5. ve 6. ayet)

Kur'an'da kıyamet ve kıyamet günü ile ilgili bir çok ayet vardır. Kıyametin kopacağı, bütün dinlerin ve semavî kitabların beyanları ile sabittir. Hadis alimi Buhari'nin kaydettiğine göre;Kıyamet günü önce müminlerin ruhlarının ahirete göçmeleri sağlanacak, böylece kıyamet, insanların kötüleri ve kâfirler üzerine kopacaktır.

REKLAM

Kur'an, kıyamet hakkında bilgi versede, zamanı hakkında ve kıyamet alametleri hakkında bilgi vermez. Kıyamet günü zamanını Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceğini belirtir.

"Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır." (Lokman suresi, 34. ayet)

"Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Muhakkak onun alametleri gelmiştir (ama öğüt almıyorlar). Kıyamet kendilerine gelip çatınca öğüt almaları kendilerine ne fayda verecek?" (Muhammed suresi, 18. ayet)

Kıyamet Alametleri

İslam alimleri ve Hadis alimleri kıyamet alametlerini Küçük Alametler (Alâmât-ı Suğrâ) ve Büyük Alametler (Alâmât-ı Kübrâ) olmak üzere iki başlık altında toplamışlar. Bu Alametlerin bilgileri hadislere dayanmaktadır, yukarıda yazdığımız gibi Kur'an da kıyamet alametleri ile ilgili kesin bilgiler verilmemiş sadece; Ye’cûc ve Me’cûc’ün gelişinden, dâbbetü’l-arzın çıkışından, göğün insanları saracak bir duman yayacağından ve ayın yarılacağından bahsedilmiştir.

Kur'an daki bu ayetlere ve hadislere göre kıyamet alametleri şu şekilde özetlenmektedir. Ayrıca Peygamber Efendimiz (sav) kıyamet gününün zamanını bilmediğini, fakat kopmasından önce ortaya çıkacak bazı olayların kıyamet alametleri sayılacağını haber vermiştir.

Küçük kıyamet alametleri

- İlimlerin ortadan kalkıp, cehaletin artması

- Sarhoşluk veren içkilerin yaygınlaşması

- Zinanın açıkca işlenmesi

- İnsanların bina yapmakta yarışması

- İnsanların ölümü istemeleri

- Köle kadının efendisini doğurması

- Yeryüzünde Allah veya lâ ilâhe illallah diyen bir kimsenin kalmaması

- Gece ile gündüzün birbirine eşit hale gelip kopuş zamanının yakınlaşması

- Depremlerin çoğalması,

- Cinayetlerin çoğalması, fitnelerin artması

- Zekat verilecek kimse bulunamayacak kadar servetin çoğalması

- Allah’ın elçisi olduğunu iddia eden otuza yakın yalancı deccâlin türemesi

Bunların hepsi Buhari ve Müslim gibi hadis alimleri eserlerinde yer almıştır. Küçük kıyamet alametleri İslami yaşamın zayıflamasına dair emarelerdir. Asıl olan büyük kıyamet alametleridir.

Büyük kıyamet alametleri

Bu alametler Peygamber Efendimiz'in (sav) hadisi şerifinde tek bir seferde söylenmiştir.

Huzeyfetul Gifarı'dan (ra) rivayet edildiğine göre; Biz bir gün kendi aramızda konuşurken, Hz. Peygamber yanımıza çıkageldi. Bize "Ne konuşuyorsunuz?" dedi. Biz de "Kıyâmet gününden konuşuyoruz" diye cevap verdik. Hz. Peygamber;

"Şüphesiz on alamet görülmedikçe kıyamet kopmayacaktır"

dedi ve

"Deccâl'ı, dumanı (duhan), Dâbbetü'l-arz'ı, güneşin batıdan doğmasını, İsa (as)'ın yere inmesini, Ye'cûc ve Me'cuc'u, doğuda, batıda ve Arap yarımadasında olmak üzere üç yer çöküntüsünü, son olarak da Yemen'den çıkarak insanları Mahşere sürecek ateşin vuku bulacağını söyledi" (Müslim, Fiten, 39)

Bu hadisi şerifteki alametleri aslında Kur'an da da geçmektedir. Örneğin Duhan (duman) olayı, kıyamet yaklaştığında vuku bulacak, bu uyarıya rağmen insanlar inkârdan vazgeçmeyecekler, arkasından kıyamet kopacak ve herkes ettiğini bulacaktır.

"Göğün açık bir duman getireceği günü bekle." (Duhan suresi, 10. ayet)

Kıyamet nasıl kopacak

Kur’an’da bildirildiğine göre kıyamet gününde insanları bürüyen ve elem veren bir duman yukarıdan aşağıya doğru inecek, insanlar iman ettiklerini söyleyerek Allah’tan bu azabı kaldırmasını isteyeceklerdir.

Yine hadislerde belirtildiğine göre kıyametin kopuşu ansızın olacak, bu sırada alışveriş yapanlar işlerini bitiremeden, yemek yiyenler lokmasını ağzına götüremeden, havuz yaptıran kişi havuzuna giremeden ve devesinin sütünü sağan kimse bunu misafirine ikram edemeden kıyamet kopacaktır. (Buhari)

İlginizi Çekebilir

REKLAM

Namaz Nasıl Kılınır

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac Suresi, 77. ayet)

Namaz Sureleri

Namaz Duaları

rabbi yessir